A

Palvelusetelituottajille

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät v. 2023 alusta lähtien hyvinvointialueille. Pirkanmaan hyvinvointialue organisoi palvelusetelijärjestelmän vuoden 2023 alussa uudelleen. Yritysten tulee todennäköisesti tällöin ilmoittautua uudelleen palvelusetelituottajiksi. Yritykset voivat jättää hakemuksen palvelusetelituottajaksi 11.11.2022 saakka Sastamalan kaupungille.

 

Sastamalan kaupunki järjestää useita sosiaalipalveluita palvelusetelillä. Ajantasaisen listauksen löydät palvelusetelisääntökirjasta.

Palvelusetelituottajaksi haetaan hakemuslomakkeella. Hakemus tulee täyttää asianmukaisesti ja lähettää hakemuksessa mainittujen liitteiden kanssa osoitteeseen

Sastamalan kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimi
PL 23
38201 Sastamala

tai sähköpostitse osoitteeseen

sotesi@sastamala.fi

HUOM! rikosrekisteriotetta ei tule koskaan lähettää sähköpostitse vaan se tulee esittää henkilökohtaisesti tai lähettää postitse.

Ennen palvelusetelituottajaksi ilmoittautumista, palvelutuottajan tulee olla ilmoittautunut yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajaksi kaupungille (ilmoituksenvaraiset palvelut), tällä tulee olla AVI:n taikka Valviran lupa yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamiseen (luvanvaraiset palvelut) tai tällä tulee olla lääkelain § 12 a mukainen lupa lääkkeiden koneellisen annosjakelun toteuttamiseen.

Mikäli hakemus on joltain osin epätäydellinen, palvelutuottajaa pyydetään täydentämään/korjaamaan hakemusta. Mikäli palvelutuottaja ei pyydettäessä toimita täydentäviä tietoja/korjaa hakemusta, katsotaan hakemus pyynnössä annetun määräajan jälkeen rauenneeksi, viimeistään kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen saapumisesta. Hakemus hylätään, mikäli palvelutuottaja ei asiakirjojen ja hakemuksen perusteella täytä sääntökirjassa mainittuja ehtoja. Mikäli hakemus koskee useaa eri toimintayksikköä (esim. asumispalveluissa tai vammaisten työ- ja päivätoiminnassa) tulee hakemus täyttää jokaisen yksikön osalta erikseen. Varmentavat asiakirjat, siltä osin kuin ne koskevat koko yritystä, tulee tällöin toimittaa vain kerran.

Mikäli palvelutuottaja (sama yritys) on jo ilmoittautunut ja hyväksytty palvelusetelituottajaksi johonkin palveluun, voi tämä ilmoittautua toiseen palveluun tuottajaksi täyttämällä lomakkeen. Liitteenä täytyy tällöin toimittaa asiakirjat ainoastaan siltä osin kuin niitä ei ole aiemmalla hyväksymiskerralla toimitettu.

Palvelusetelihakemuksen käsittelyaika on n. 1-3 kuukautta ja hyväksymistä/hylkäämistä koskeva päätös toimitetaan aina palvelutuottajalle, paitsi milloin hakemus on katsottu rauenneeksi.

Palvelussa noudatetaan aina kulloinkin voimassaolevaa palvelusetelisääntökirjaa. Palvelusetelisääntökirjan päivittämisestä ilmoitetaan ainoastaan hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

 

Hakemus palvelusetelituottajaksi (docx)

Hakemus palvelusetelituottajaksi (pdf)

Raportti palvelun tuottamisesta palvelusetelillä

 

Palvelusetelisääntökirja 1.1.2022

Palvelusetelisääntökirja 1.7.2022

Henkilötietojen toimittaminen kunnalle sääntökirjan kohdan I.3.11 mukaisesti

Palvelusetelisääntökirjan perusteella palveluntuottajan tulee toimittaa asiakasta koskevat asiakirjat kunnalle asiakassuhteen päätyttyä. Asiakirjojen toimittamisessa tulee noudattaa alla olevaa ohjetta. Tietoja luovutettaessa tulee käyttää alla olevaa luovutusluetteloa.

Ohje tietojen toimittamiseen

Luovutusluettelo docx

Luovutusluettelo pdf

Luovutusluettelo esimerkkitiedoilla pdf

Esimerkki eri tyyppisistä asiakirjoista, joita mahdollisesti syntyy asiakassuhteen aikana pdf