A

Yksityisten palvelutuottajien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät v. 2023 alusta alkaen hyvinvointialueelle mukaan lukien yksityisten sosiaali-/terveyspalveluiden valvonta. Vuoden 2022 aikana ilmoituksen yksityisten sosiaali-/terveyspalveluiden tuottamisesta voi jättää Sastamalan kaupungille 30.11.2022 saakka. Tämän jälkeen ilmoitukset pyydetään jättämään Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista ja laki yksityisistä terveyspalveluista velvoittaa kunnan valvomaan palvelutuottajia.

Yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin luvanvaraisia ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle saamansa tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä perhepäivähoitoa. (laki yksityisistä sosiaalipalveluista § 11 ja 13)

Ilmoitus tulee tehdä asianmukaisella ilmoituslomakkeella. Lomake, täyttöohjeet sekä muutoslomakkeet löytyvät avi.fi-sivuilta (siirryt aluehallintoviraston sivuille).

Täytetty ilmoitus sekä siinä mainitut liitteet tulee lähettää osoitteeseen

Sastamalan kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimi
PL 23
38201 Sastamala

tai sähköpostitse osoitteeseen

sotesi@sastamala.fi

HUOM! rikosrekisteriotetta ei tule koskaan lähettää sähköpostitse vaan se tulee esittää henkilökohtaisesti tai lähettää postitse.

Ilmoitus käsitellään kunnassa 1-3 kuukaudessa. Mikäli ilmoitus on puutteellinen joltain osin, palvelutuottajaa pyydetään täydentämään ilmoitusta. Mikäli palvelutuottaja ei pyydettäessä toimita täydentäviä tietoja/korjaa hakemusta, katsotaan hakemus pyynnössä annetun määräajan jälkeen rauenneeksi, viimeistään kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen saapumisesta.

Ilmoituksen perusteella tehdään joko päätös palvelutuottajan hyväksymisestä rekisteriin (sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut kotipalveluihin kuuluvat tukipalvelut) tai lausunto aluehallintovirastolle (muut ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut). Lausunto ja päätös lähetetään aina tiedoksi palvelutuottajalle. Lausuntoa/päätöstä ei tehdä, mikäli ilmoitus katsotaan rauenneeksi.

Yhteystiedot:

Hallintopäällikkö Aleksi Saukkoriipi, p. 040 661 3663

Yksityiset terveyspalvelut

Palvelujen tuottajan on esitettävä terveydenhuollon palvelujen antamiseen käytettävät tilat ja laitteet sekä sairaankuljetusajoneuvo ja sen varustus toimintakunnossa terveyslautakunnan tarkastettaviksi ennen niiden käyttöönottoa. Terveyslautakunnan alaisen viranhaltijan tulee tarkastaa tilat ja laitteet sekä sairaankuljetusajoneuvo ja sen varustus sekä antaa tarkastuskertomus viipymättä palvelujen tuottajalle (Laki yksityisestä terveydenhuollosta § 7). Toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tai vastaavan hammaslääkärin allekirjoittama tilojen ja laitteiden sekä sairaankuljetusajoneuvon ja sen varustuksen tarkastusta koskeva tarkastuskertomus. (Asetus yksityisestä terveydenhuollosta § 4).

Palvelutuottaja, joka on aloittamassa yksityisten terveyspalveluiden tuottamisen Sastamalan yhteistoiminta-alueella tulee olla edellä mainitun tarkastuksen toimittamiseksi yhteydessä suun terveydenhuollon palveluiden osalta vastaavaan hammaslääkäriin ja muiden terveydenhuollon palveluiden osalta johtavaan ylilääkäriin.

Yhteystiedot:

Johtava ylilääkäri Urpo Hautala, p. 040 683 2606
Vastaava hammaslääkäri Markku Saha, p. 050 306 6902