A

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotonaan omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidontukea voi hakea ja sitä voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissa ja hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.Omaishoitajan terveyden ja toimintakyvyn tulee vastata omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoidon on oltava yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa hoidettavan henkilön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää. Lisäksi edellytetään, että hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon annettavaa apua, ei ainoastaan ulkopuolista asiointia eikä taloustöitä. 

Omaishoidontuki muodostuu kolmesta osasta: omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista ja omaishoitajaa tukevista palveluista. Palkkioista ja palveluista sovitaan hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen ohjeet 1.7.2020 alkaen

HAKEMUS - PALVELUTARVEARVIO alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki (pdf)

HAKEMUS - PALVELUTARVEARVIO alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki (doc)

Yhteystiedot

Vammaispalveluohjaaja Marita Jantunen, puh. 040 662 1996
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10

Vammaispalvelutoimisto
Aarnontie 17 B 1, 3. krs
38200 SASTAMALA

Palveluaika klo 9 – 15
Asiakastapaamiset ajanvarauksella, keskiviikkoisin ei asiakasvastaanottoa.

Omaishoitajan vapaiden palvelusetelituottajarekisteri