A

65 vuotta täyttäneiden omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea pitkä- tai lyhytaikaiseen hoidontarpeeseen, jos

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai huolenpitoa
  • hoidettavan omainen tai hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon vaatimuksia
  • omaishoito yhdessä tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista
  • omaishoidontuen kriteerit täyttyvät

Lisätietoja omaishoidontuesta antaa asiakasohjaaja Maria Haavisto
p. 050 545 0412
maria.haavisto[at]sastamala.fi

Omaishoidontukihakemus

Omaishoidontukihakemus, näytöllä täytettävä

65-vuotta täyttäneiden omaishoidontuen ohjeistus (tiedosto ei ole saavutettava)

 

Omaishoitajan vapaiden palvelusetelituottajarekisteri