A

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kunnan vastuulla on lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelu, kuntoutus sekä tarpeenmukainen hoito. Kuntoutus edellyttää kuntoutussuunnitelmaa, jossa on määritelty kuntoutuksen tarve, tavoitteet sekä sisältö.

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 29 § määrittelee kunnan järjestettävissä olevan potilaan sairaanhoitoon liittyvän lääkinnällisen kuntoutuksen.

Sotesissa lääkinnällisessä kuntoutuksessa huomioidaan:

  • kuntoutusneuvonta ja –ohjaus
  • asiakkaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi
  • kuntoutustutkimustoiminta (asiakkaan kuntoutusmahdollisuuksien selvittely)
  • toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtääviä terapioita sekä muita tarvittavia kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä
  • apuvälinepalvelut
  • sopeutumisvalmennus / ohjaus asiakkaan muuntuneessa elämäntilanteessa

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, sopeutumisvalmennus, laitoskuntoutusjaksot ja apuvälinepalvelut.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut pyritään järjestämään ensisijaisesti terveyskeskuksen omana toimintana huomioiden kunnan resursoinnit.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista päättää kuntoutustyöryhmä, johon kuuluvat lääkäri, kuntoutuspalveluiden osastonhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksen edellytyksenä on voimassaoleva kuntoutussuunnitelma tai asiantuntijan tekemä lausunto apuvälinetarpeesta. Kuntoutussuunnitelman laatii asiakasta hoitava julkisen terveydenhuollon lääkäri yhdessä asiakkaan ja muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia ei myönnetä jo hankituista tai saaduista palveluista. Sarjana annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta aikuinen asiakas maksaa omavastuuosuutena 11,60 €/käyntikerta. Lasten em. palveluista ei omavastuuta ole. Apuvälinepalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ovat tarkoitettu asiakkaan toimintakyvyn parantamiseksi. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on sellainen lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

Yhteyshenkilö

Kuntoutuspalveluiden osastonhoitaja Katariina Tavast p. 040 516 9119
Itsenäisyydentie 2 b, 38200 Sastamala